Zde jste: Úvod » Aktuality » Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

20.10.2017

Vážení členové MAS Krkonoše, rád bych Vás pozval na členskou schůzi MAS, která se uskuteční v úterý 31. 10. 2017 od 16:00 hodin. Místo konání bude v zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1.patro). S pozdravem Ing. Aleš Maloch předseda MAS Krkonoše, z.s.

 

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové MAS Krkonoše, dovolte mi pozvat Vás na členskou schůzi, která se bude konat

v zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1. patro)

v úterý 31. 10. 2017 od 16:00 hod.

 

nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů, předsedající zahájí o 30 minut později (v 16:30 hod.)

náhradní členskou schůzi se stejným programem.

 

Program:

·          Informace o stavu schvalovacího procesu SCLLD (Strategie)

·          Volba členů do orgánů spolku (volby členů Rady, předsedy, kontrolní a výběrové komise)

·          Členské příspěvky

·          Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů

Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na jednání Členské schůze nechat

zastupovat zmocněncem na základě udělené plné moci s podpisem zmocnitele. Nepřítomný

člen může zmocnit jiného člena spolku, který musí být zároveň ze stejné zájmové skupiny.

Jedna osoba může na základě plné moci zastupovat maximálně 4 členy spolku ze stejné

zájmové skupiny.

 

Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,

jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Oprávněnost k

zastupování člena na Členské schůzi doloží zástupce právnické osoby písemným pověřením

nebo jiným adekvátním způsobem (např. výpisem z obchodního rejstříku apod.).

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li

přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi,

která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů.

 

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

 

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail info@mas-krkonose.cz do pondělí 23. 10. 2017.

 


Aktuality

Archiv aktualit